Straipsniai - 2015

ŠV. MORTOS INICIATYVA LIETUVOJE – PIRMAS ŽINGSNIS ŽENGTAS ("BERNARDINAI.LT, 2015-05-22)

Gegužės 19 dieną Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos įvyko Šv. Mortos iniciatyvos koordinacinis pasitarimas. Dėmesį patraukė ne tik kiek neįprastas pavadinimas, bet ir tai, kad jame dalyvavo ne tik aukštas pareigas einantys Vidaus reikalų ministerijos sistemos atstovai, Jungtinės Karalystės ambasadoriaus pavaduotojas, bet ir vyskupas Kęstutis Kėvalas, prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos „Carito“ atstovai bei policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas.
„Bernardinai.lt“ jau yra rašę apie tai, kad lietuvių delegacija dalyvavo Londone vykusioje konferencijoje, kurioje svarstyta, kaip derėtų bendradarbiauti, sprendžiant vis aktualesnę prekybos žmonėmis arba naujosios XXI amžiaus vergijos problemą.
Nors Lietuvoje prekyba žmonėmis yra gerokai mažesnė piktžaizdė nei kai kurios kitos nusikaltimų formos, tačiau nederėtų pamiršti, kad gyvename globaliame pasaulyje, kuriame sparčiai plinta ne tik epidemijos, bet ir nusikalstamos socialinės praktikos. Suprantama, kad mums, gyvenantiems Lietuvoje, dar sunku įsivaizduoti prekybos žmonėmis mastą pasaulyje. Įvairiais duomenimis, globalioje rinkoje yra parduota daugiau nei 2,4 milijonai žmonių. Dauguma aukų yra moterys, tačiau bauginamai daugėja ir į naujųjų vergų prekybininkų rankas pakliūvančių vaikų skaičius. Ryškėja tendencija įtraukti naujuosius vergus į nuskalstamas veikas.
Konferencijoje Londone kalbėta ne tik apie grėsmes, bet ir apie tai, kaip derėtų konstruktyviai į jas reaguoti. Vienas iš pasiūlymų – Šv. Mortos grupės įkūrimas. Tai tarptautinis tinklas, jungtinė policijos ir Bažnyčios iniciatyva, kurią globoja popiežius Pranciškus. Tokio bendradarbiavimo idėja kilo Anglijos ir Velso katalikams, ją palaikė Didžiosios Britanijos policija.
Grįžę iš Londono, policijos departamento vyriausiasis patarėjas Alvydas Šakočius, policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas pradėjo parengimo darbus, siekdami, kad valstybės institucijos ir Bažnyčia Lietuvoje taip pat pradėtų glaudžiau bendradarbiauti, užkirsdamos kelią naujajai vergijai. Tokį bendradarbiavimą entuziastingai palaikė prelatas E. Putrimas, kuris atsakingas už užsienyje gyvenančių lietuvių sielovadą, daugiausia laiko praleidžia Pietų Amerikoje ir ne kartą yra susidūręs su atvejais, kai Lietuvos piliečiai patenka į nusikaltėlių rankas užsienio valstybėse. Iniciatyvą palaikė ir Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, kuris, be kita ko, koordinuoja Bažnyčios veiklą socialinėje srityje.
Lietuvos „Caritas“ jau ne vienus metus padeda asmenims, nukentėjusiems nuo prostitucijos ar kitų prekybos žmonėmis pavidalų. Ši organizacija taip pat labai suinteresuota sulaukti institucinės pagalbos ir viliasi, kad jau netrukus prekybos žmonėmis problema Lietuvoje taps svarbia politinės darbotvarkės dalimi.
Visi pasitarimo Policijos departamente dalyviai sutarė dėl kelių dalykų. Pirmiausia, jog prekyba žmonėmis yra itin sudėtinga problema, su kuria dera kovoti sutelkus jėgas. Taip pat buvo konstatuota, kad iki šiol trūko ne tik glaudesnio Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimo, bet ir bendradarbiavimo tarp valstybės institucijų bei rūpinimosi šia problema parapijų lygmeniu. Profesorius A. Šakočius susirinkusiesiems pristatė tai, kaip galėtų Lietuvoje veikti Šv. Mortos iniciatyva, teigė, jog netikslinga kurti naujas struktūras, bet daug svarbiau panaudoti sinergijos, kylančios iš kryptingo bendradarbiavimo, principą.
Sutarta iniciatyvinės grupės vardu kreiptis į Lietuvos vyskupų konferenciją, prašant deleguoti atstovą, kuris atliktų koordinatoriaus vaidmenį, formuojant bendradarbiavimo su valstybės institucijoms praktikas.
Kalbėta ir apie tai, kad būtina į problemos sprendimą įtraukti Užsienio reikalų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijas, taip pat, jog itin svarbu, kad tokie pasitarimai nebūtų tik „garo nuleidimas“, bet duotų postūmį konkretiems veiksmams.
Viešosios policijos valdybos viršininkas Vytautas Lamauskas išsakė mintį, kad jau pats buvimo prie vieno stalo faktas teikia vilčių, nes šiandien labai svarbu realiai bendradarbiauti, keistis informacija. Reikalingi ne tik geri įstatymai, bet ir tarpusavio pasitikėjimas, bendradarbiavimo įgūdžiai praktinėje veikloje.
Vidaus reikalų ministerijos kancleris Algirdas Stončaitis teigė, kad aktyviai diskutuoja su Užsienio reikalų ministerijos atstovais, atkreipė dėmesį, jog labai svarbu, kad, kovojant su prekybos žmonėmis problema, bendradarbiautų visos lietuvių bendruomenės.
Pasitarime kalbėta ir apie tai, kad, buriant Šv. Mortos iniciatyvos koordinacinę grupę, itin svarbus vaidmuo teks policijos kapelionui kun. A. Toliatui. Jis turės atlikti tarpininko vaidmenį, taip pat labai svarbu įtraukti visų apskričių policijos kapelionus į bendrą darbą. Beje, kaip paaiškejo jau po keletos dienų, Lietuvos vyskupai būtent kunigui A. Toliatui patikėjo būti Bažnyčios ir policijos bendradarbiavimo, sprendžiant naujosios vergovės problemą, koordinatoriumi.
Pirmas žingsnis žengtas. Tai, kiek toli pavyks Lietuvoje nueiti Šv. Mortos iniciatyvos keliu Lietuvoje, paaiškės rudenį, kai bus aiškiau, ar šios svarbios iniciatyvos neužgožė kitos. 

Andrius Navickas 

Publikuota 2015 m. gegužės 22 d. http://www.bernardinai.lt