Apibrėžimas

Pagrindinį apibrėžimą kas yra prekyba žmonėmis suformulavo Jungtinių Tautų Organizacija specialiame Protokole dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja:

„Prekyba žmonėmis“ – žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu arba mokant ar priimant pinigus ar kitą naudą tam, kad būtų gautas kito tą žmogų kontroliuojančio asmens sutikimas siekiant išnaudoti. Išnaudojimas apima kitų asmenų išnaudojimą prostitucijos forma ir kitas seksualinio išnaudojimo formas, priverstinį darbą ar paslaugas, vergiją ar veiklą, panašią į vergiją, tarnystę ar organų pašalinimą.

Šį apibrėžimą pripažįsta daugelis šalių visame pasaulyje, juo remiamasi oficialiuose dokumentuose. Šiandien prekybos žmonėmis nusikaltimai įgauna vis naujas formas, tai globalėjančio pasaulio iššūkiai, kurie kelią grėsmę fundamentalioms žmogaus teisėms bei vertybėms.

Atsakomybę numatantys nacionaliniai teisės aktai

Lietuvoje baudžiamoji atsakomybė už prekybą žmonėmis ar su ja susijusiomis veikomis yra numatyta LR Baudžiamajame kodekse. Prekybos žmonėmis norma į LR BK buvo įtraukta 1998 m. liepos 2 d. Paskutinė prekybos žmonėmis (BK 147 str.) redakcija priimta 2012 m. birželio 30 d. Jos turinį nulėmė Lietuvos Respublikos įsipareigojimai suderinti prekybos žmonėmis normą su tarptautinės ir ES teisės aktais. Nuoroda į teisės aktą.
 
BK 147 straipsnis. Prekyba žmonėmis.
 
BK 147(1) straipsnis. Išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms.
 
BK 147(2) straipsnis. Naudojimasis asmenis priverstiniu darbu ar paslaugomis.
 
BK 157 straipsnis. Vaiko pirkimas arba pardavimas.

Tarptautiniai teisės aktai

Protokolas dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, papildantis Jungtinių Tautų organizacijos Konvenciją prieš Tarptautinį Organizuotą Nusikalstamumą:
 
Šio protokolo tikslas užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir kovoti su ja, skiriant ypatingą dėmesį moterims ir vaikams, saugoti tokios prekybos aukas ir joms padėti, užtikrinant visišką jų žmogaus teisių apsaugą, siekiant šių tikslų, skatinti valstybių, šio Protokolo Šalių, tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant šių tikslų, skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių Šalių. Nuoroda į visą dokumentą.
 
Tarptautinės Darbo organizacijos Konvencija Nr. 29 Dėl priverstinio ar privalomojo darbo:
 
Šioje Konvencijoje numatyta, kad kiekviena Tarptautinės darbo organizacijos narė, kuri ratifikuoja šią Konvenciją, įsipareigoja panaikinti visų formų priverstinį ar privalomąjį darbą per kiek galima trumpiausią laikotarpį. Nuoroda į visą dokumentą.
 
Europos Tarybos Konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis:
 
Šios Konvencijos tikslai – užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir kovoti su ja, kartu užtikrinant lyčių lygybę, apsaugoti prekybos aukų žmogaus teises, sukurti plačią aukų ir liudytojų apsaugos ir pagalbos jiems sistemą, kartu užtikrinant lyčių lygybę, taip pat užtikrinti veiksmingą tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą veiksmų prieš prekybą žmonėmis srityje. Taip pat siekti, kad Šalys veiksmingai įgyvendintų šios Konvencijos nuostatas, Konvencijoje numatyta, kad turi būti nustatytas specialus stebėsenos mechanizmas. Nuoroda į visą dokumentą.

Nuorodos