Straipsniai - 2017

PRIE­VAR­TAU­TO­JAS IR AU­KA – 1:0? („ETAPLIUS.LT”, 2017-08-25)

„Prieš nu­ken­tė­ju­siuo­sius nuo sek­sua­li­nės prie­var­tos eg­zis­tuo­ja pro­tu ne­su­vo­kia­ma stig­ma tiek iš vi­suo­me­nės, tiek iš tei­sė­sau­gos dar­buo­to­jų“, – sa­ko Ko­vos su pre­ky­ba žmo­nė­mis ir iš­nau­do­ji­mu cent­ro (KOP­ŽI) pro­gra­mos „Prieš sek­sua­li­nę prie­var­tą“ koor­di­na­to­rė Ber­na­de­ta Dums­ky­tė. Pa­si­ro­do, kad bū­tų nu­trauk­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, nu­ken­tė­ju­sia­jai už­ten­ka su­pai­nio­ti nu­si­kal­ti­mo vie­to­je ka­bė­ju­sių užuo­lai­dų raš­tus.
Pa­ty­ru­sių­jų sek­sua­li­nę prie­var­tą pa­sau­lis su­griū­va
Tai – ne ab­sur­diš­kas pa­vyz­dys, o fak­tas, ku­rį B. Dums­ky­tė ap­ti­ko nag­ri­nė­da­ma nu­trauk­tus iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl sek­sua­li­nės prie­var­tos: „Pir­mi­niuo­se pa­ro­dy­muo­se mer­gi­na tei­gė, kad pa­tal­po­je, ku­rio­je ji bu­vo iš­prie­var­tau­ta, užuo­lai­dos bu­vo su lan­ge­liais. Ant­ri­niuo­se pa­ro­dy­muo­se, ku­rie duo­da­mi po sa­vai­tės, kar­tais ir dar vė­liau, ji sa­kė, kad užuo­lai­dos bu­vo ki­to­kių raš­tų. Kaip su­pran­tu, to pa­ka­ko, kad pa­ro­dy­mai bū­tų lai­ko­mi ne­nuo­sek­liais, o iki­teis­mi­nis ty­ri­mas – nu­trauk­tas.“
Apie ne­nuo­sek­liais va­di­na­mus pa­ro­dy­mus su sek­sua­li­nės prie­var­tos au­ko­mis dir­ban­ti B. Dums­ky­tė tu­ri sa­vo nuo­mo­nę. „Jei­gu ka­da nors esa­te pa­puo­lę į ava­ri­ją, ži­no­te, kad po to ir ran­kos dre­ba, ir su eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­ja su­si­tvar­ky­ti sun­ku, ir gat­vė, ku­rio­je įvy­ko ava­ri­ja, stai­ga pa­si­mirš­ta – nors šim­tą kar­tų pro ją va­žia­vo­te. O čia dau­giau nei ava­ri­ja – pa­ty­ru­sių­jų sek­sua­li­nę prie­var­tą pa­sau­lis su­griū­va. Trau­ma to­kia di­de­lė, kad per pir­mi­nius pa­ro­dy­mus su­si­kaup­ti, o per ant­ri­nius at­pa­sa­ko­ti vis­ką ly­giai taip pat, bū­ti nuo­sek­liam, yra la­bai sun­ku“, – įsi­ti­ki­nu­si ji.
Ty­rė­jai pa­rū­po au­kos si­jo­no il­gis
Sek­sua­li­nę prie­var­tą pa­ty­ru­sius as­me­nis KOP­ŽI dar­buo­to­jos ly­di į ap­klau­sas. Jų me­tu cent­ro spe­cia­lis­tes ne­re­tai ste­bi­na ty­rė­jų el­ge­sys. „Pa­vyz­džiui, yra bu­vęs toks at­ve­jis, kai ty­rė­ja klau­sia nu­ken­tė­ju­sio­sios: „Ar ne­ma­nai, kad tau taip nu­ti­ko to­dėl, kad ta­vo si­jo­nas bu­vo per trum­pas?“ Jei­gu nu­ken­tė­ju­sio­ji at­sa­ky­tų „Taip“, tai bū­tų pa­kan­ka­mai sva­ri prie­žas­tis įro­dy­ti, kad nu­si­kal­ti­mą pa­da­ręs žmo­gus nė­ra kal­tas, bu­vo iš­pro­vo­kuo­tas“, – pa­sa­ko­ja B. Dums­ky­tė.
Prie­kaiš­tai, kad au­kos ga­lė­jo bū­ti at­sar­ges­nės ir su­tau­py­ti pa­rei­gū­nams lai­ko, pa­sak koor­di­na­to­rės, gir­di­mi pa­kan­ka­mai daž­nai. „Pa­žįs­ta­me ty­rė­jų, ku­rie tu­ri tam tik­rą išanks­ti­nį po­žiū­rį. Mes kal­ba­mės su jais, ban­do­me paaiš­kin­ti. Įvar­dy­ti šiuos ty­rė­jus pa­var­dė­mis bū­tų nee­tiš­ka, bet jei­gu ma­ty­si­me, kad jų po­žiū­ris ne­si­kei­čia, im­si­me vie­šin­ti“, – sa­ko B. Dums­ky­tė.
Tie­sa, ji pri­du­ria, kad ten­ka bend­rau­ti ir su em­pa­tiš­kais, var­dan nu­ken­tė­ju­sių­jų dir­ban­čiais pa­rei­gū­nais: „Aš tik­rai ne­ban­dau pa­sa­ky­ti, kad vi­si ty­rė­jai blo­gi, o vi­si iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl sek­sua­li­nės prie­var­tos nu­trauk­ti be rei­ka­lo. Tik­rai bū­na at­ve­jų, kai žmo­nės ap­kal­ti­na­mi ne­tei­sė­tai – no­rint pa­si­pel­ny­ti ir pan. Bet kol kas Lie­tu­vo­je įsta­ty­mai vei­kia taip, kad ge­riau ap­si­gin­ti ga­li kal­ti­na­ma­sis, esant rei­ka­lui, jam ski­ria­mas vals­ty­bės ad­vo­ka­tas. Au­ka prie­šin­gai – sa­ve at­sto­vau­ti tu­ri pa­ti, o ad­vo­ka­tą sam­dy­ti iš sa­vų lė­šų.“
Nut­rauk­ta dau­giau nei pu­sė iki­teis­mi­nių ty­ri­mų
Šiuo me­tu spe­cia­lis­tė nag­ri­nė­ja nu­trauk­tus iki­teis­mi­nius ty­ri­mus, KOP­ŽI ži­no­mus dar nuo 2001 m., kai cent­ras va­di­no­si Lie­tu­vos „Ca­ri­tas“ or­ga­ni­za­ci­jos pro­gra­ma „Pa­gal­ba pro­sti­tu­ci­jos ir pre­ky­bos žmo­nė­mis au­koms“.
Mi­nė­tų ty­ri­mų nė­ra daug, to­dėl B. Dums­ky­tė vi­lia­si, kad rak­tu į kur kas gau­ses­nį tei­sė­sau­gos or­ga­nų ar­chy­vą taps pro­jek­tas su Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­tu. Drau­ge su ins­ti­tu­to at­sto­vais KOP­ŽI pla­nuo­ja ana­li­zuo­ti nu­trauk­tus iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl sek­sua­li­nės prie­var­tos, iš­siaiš­kin­ti, kur yra di­džiau­sios įsta­ty­mų spra­gos, ką bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti.
Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, Šiau­lių ap­skri­ty­je dėl nu­ken­tė­ju­sių pil­na­me­čių nuo 2012 m. iki šių me­tų lie­pos 1 d. pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 149 str. (Iš­ža­gi­ni­mas), 150 str. (Sek­sua­li­nis prie­var­ta­vi­mas), 151 str. (Pri­ver­ti­mas ly­tiš­kai san­ty­kiau­ti) pra­dė­ta 115 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų. Dau­giau nei pu­sė iš jų – 73, nu­trauk­ti.
Ne­pil­na­me­čių sta­tis­ti­ka pa­na­ši. Tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu dėl sek­sua­li­nės prie­var­tos pra­dė­ti 107 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Iš jų 54 jau baig­ti, 43 nu­trauk­ti, o li­kę yra su­stab­dy­ti ar­ba šiuo me­tu at­lie­ka­mi.
Pra­si­tar­si – už­mu­šiu
B. Dums­ky­tė pri­me­na, kad ne­ma­ža da­lis sek­sua­li­nę prie­var­tą pa­ty­ru­sių žmo­nių ap­skri­tai ne­si­krei­pia į tei­sė­sau­gą. „Su nu­ken­tė­ju­siai­siais tu­ri­me ge­rą ry­šį. Iš pra­džių, kai kal­ba­me, jie aiš­ki­na, kad nie­ko neat­si­ti­ko ar­ba kad neat­si­me­na sa­vo už­puo­li­ko. Po 2–3 mė­ne­sių žmo­gus pra­de­da at­vi­rau­ti, pri­si­pa­žįs­ta, kad jam bu­vo pri­gra­sin­ta: jei pra­si­tar­si, už­mu­šiu ta­ve ar­ba ta­vo šei­mos na­rius“, – sa­ko spe­cia­lis­tė.
Kar­tais ne­pri­rei­kia ir to. Au­koms, ypač mo­te­rims, gra­si­ni­mus „at­sto­ja“ kal­tės jaus­mas: bu­vau ne taip ap­si­ren­gu­si, ga­lė­jau griež­čiau pa­sa­ky­ti „Ne“ ir t. t.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Autorius: Gabrielė Pastaukaitė
Publikuota: 2017m. Rugpjūčio 25d., http://www.etaplius.lt/prie-var-tau-to-jas-ir-au-ka-10