Straipsniai - 2017

PREVENCINĖ PASKAITA APIE PREKYBOS ŽMONĖMIS PAVOJUS („VILKIJOSZUM.LT”, 2017-04-03)

BALANDŽIO 3 D. MŪSŲ MOKYKLOJE VIEŠĖJO LIETUVOS „CARITO“ PROGRAMOS „PAGALBA PROSTITUCIJOS IR PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKOMS“ SOCIALINĖ DARBUOTOJA KAUNO REGIONE VAIDA MATUSEVIČIŪTĖ. „CARITAS“ YRA TARPTAUTINĖ KATALIKIŠKA ORGANIZACIJA, VISAME PASAULYJE VYKDANTI HUMANITARINĘ VEIKLĄ IR PADEDANTI VARGSTANTIEMS, NEPRIKLAUSOMAI NUO JŲ RASĖS, RELIGIJOS, LYTIES IR TAUTYBĖS. „CARITAS“SAVO VEIKLOJE REMIASI KATALIKŲ BAŽNYČIOS SOCIALINIU MOKYMU, AKCENTUOJANČIU ŽMOGAUS ORUMĄ (HTTP://WWW.CARITAS.LT/PAGE/APIE-MUS-1). NUO 2001 M. PROGRAMOS, KURIOJE DIRBA MŪSŲ VIEŠNIA, DARBUOTOJAI TEIKIA PAGALBĄ ASMENIMS, NUKENTĖJUSIEMS LIETUVOJE IR UŽ JOS RIBŲ NUO SEKSUALINĖS PRIEVARTOS IR/AR ĮVAIRIŲ PREKYBOS ŽMONĖMIS FORMŲ: PROSTITUCIJOS, PRIEVARTINIO DARBO, IŠNAUDOJIMO NUSIKALSTAMOMS VEIKOMS, FIKTYVIŲ SANTUOKŲ, ELGETAVIMO (HTTP://WWW.ANTI-TRAFFICKING.LT/).

Programos vadovė Kristina Mišinienė 2012 m. buvo paskelbta „Žmogaus teisių šaukle“ už svarų indėlį ginant žmogaus teises ir laisves Lietuvoje (http://www.infolex.lt/portal/start.asp?act=news&Tema=1&str=51708).

Prekyba žmonėmis yra didžiulio masto nusikaltimas Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, trečias pagal pelningumą po prekybos ginklais ir narkotikais. Prekyba žmonėmis ir prostitucija sužeidžia žmogaus sielą iki pat jos gelmių, nužmogina auką, paverčia žmogų preke, parduodamu daiktu. O juk mes kiekvienas iš prigimties esame Dievo meilės įrankiai. Balandžio 2 d., penktąjį Gavėnios sekmadienį, Lietuvoje buvo minima Maldos už seksualinės prievartos aukas diena. Šia proga Lietuvos vyskupai paskelbė kreipimąsi, kuriame visi tikintieji kviečiami prisiminti žmones, ypač vaikus ir jaunimą, patyrusius seksualinę prievartą, ir už juos melstis (http://lt.radiovaticana.va/news/2017/03/31/kreipimasis_maldos_u%C5%BE_seksualin%C4%97s_prievartos_aukas_dienai/1302416). Esame kviečiami budėti, kad mūsų visuomenėje, mūsų šeimų ir bendruomenių aplinkoje išnyktų bet koks asmens išnaudojimas, esame kviečiami puoselėti pagarbą kitam, ypač silpnesniam, įveikti smurto kultūrą.

Socialinė darbuotoja Vaida Matusevičiūtė skaitydama prevencinę paskaitą „Prekybos žmonėmis pavojai – kas tai yra, kaip apsisaugoti?“ atkreipė mūsų dėmesį į Lietuvoje ir užsienyje klestinčias bei įvairėjančias prekybos žmonėmis formas, į kurias įtraukiami, nukenčia moterys ir vyrai, vaikai ir paaugliai. Prostitucija, pornografija ar kitoks seksualinis išnaudojimas, priverstinis darbas, įskaitant elgetavimą, yra labiausiai paplitusios prekybos žmonėmis formos Lietuvoje. Intensyvėjant tarptautiniams migracijos srautams prekybos žmonėmis nusikaltimai įgauna naujų formų: fiktyvių-išnaudojančių santuokų sudarymas, vaikų išnaudojimas vagystėms ir kitai nusikalstamai veiklai vykdyti, prekyba žmonių organais. Lektorė aptarė verbavimo būdus, kuriuos naudoja įvairios gaujos, narkotikų prekeiviai, suteneriai, vaikų pornografijos gamintojai, įvairūs išnaudotojai. Aptarti būdai, kaip atsilaikyti, išlikti atspariems, netapti preke. Suteikta informacija apie nemokamai teikiamą pagalbą pakliuvusiems į prekeivių žmonėmis pinkles.
Dėmesio!
Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.
Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją.
Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Autorius: psichologė Laima Joniūnaitė