Straipsniai - 2023

Pe­do­fi­li­ja kal­tin­to Aly­taus pedagogo Ape­lia­ci­nis teis­mas ne­iš­tei­si­no („www.alytausnaujienos.lt”, 2023-11-28)

Ape­lia­ci­nis teis­mas ne­su­švel­ni­no baus­mės pe­do­fi­lu pri­pa­žin­tam che­mi­jos mo­ky­to­jui Vy­tau­tui Pės­ti­nin­kui, dir­bu­siam Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je. 

Už ma­ža­me­čių tvir­ki­ni­mą ir sek­su­a­li­nį prie­var­ta­vi­mą aly­tiš­kis ka­lės 8 me­tus. Tai itin re­tas at­ve­jis, kad už ma­ža­me­čių tvir­ki­ni­mą ir sek­su­a­li­nį iš­nau­do­ji­mą tei­sia­mas as­muo bū­tų pri­pa­žin­tas pe­do­fi­lu. 

Pe­do­fi­li­ją pe­da­go­gui kon­sta­ta­vo Vals­ty­bi­nės teis­mo psi­chiat­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai. Šios diag­no­zės vy­ras ne­pa­nei­gė. Ne­nei­gė ir jam in­kri­mi­nuo­to nu­si­kal­ti­mo da­lies – pri­pa­ži­no tvir­ki­nęs ma­ža­me­čius. Vy­ras prieš­ta­ra­vo, kad vai­kus jis sek­su­a­liai prie­var­ta­vo. 

Skun­de Ape­lia­ci­niam teis­mui V.Pės­ti­nin­kas aiš­ki­no, kad pe­do­fi­lai tu­ri bū­ti lai­ko­mi ne ka­lė­ji­me ir pra­šė jam skir­ti „pri­ver­čia­mą­sias me­di­ci­nos prie­mo­nes“. 

To­kį pe­do­fi­lo skun­dą teis­mas at­me­tė. 

Ape­lia­ci­nis teis­mas pa­li­ko ga­lio­ti anks­tes­nį Kau­no apy­gar­dos teis­mo pri­im­tą nuosp­ren­dį, ku­riuo V.Pės­ti­nin­kui bu­vo skir­ta aš­tuo­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. 

Aly­tiš­kis pe­do­fi­las dau­giau nei pen­ke­rius me­tus tvir­ki­no, prie­var­ta­vo ma­ža­me­čius, šiems esant pen­ke­rių, sep­ty­ne­rių. Tai, kad pe­da­go­gas nau­do­jo­si jų be­jė­giš­ka būk­le, pa­tvir­ti­no ir ke­le­tas da­bar jau su­au­gu­sių vy­rų, ku­rie anks­čiau apie šią „pa­slap­tį“ kal­bė­ti ne­drį­so. 

By­los duo­me­ni­mis, ma­žiau­siai kar­tą per sa­vai­tę ma­ža­me­čiai pa­tir­da­vo ana­li­nes, ora­li­nes ir ki­to­kias sek­su­a­li­nio prie­var­ta­vi­mo for­mas. 

Teis­mas pa­brė­žė, kad V.Pės­ti­nin­ko el­ge­sys sa­vo in­ten­sy­vu­mu vy­ko sis­te­min­gai ke­le­rių me­tų lai­ko­tar­piu, to­dėl po­bū­dis per­žen­gė tvir­ki­ni­mo veiks­mų ap­im­tį ir ati­tin­ka sek­su­a­li­nio prie­var­ta­vi­mo su­dė­tį. \Be­je, po Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­džio 2022 m. va­sa­rą V.Pės­ti­nin­kas dar me­tus dir­bo mi­nė­to­je gim­na­zi­jo­je. 

Dar anks­čiau pe­da­go­gas bu­vo kal­ti­na­mas at­vi­ru smur­tu prieš mo­ki­nius, dėl to ne­ga­lė­jo tęs­ti dar­bo Pa­ne­mu­nės mo­kyk­lo­je ir kt. 

„A.N.“ in­for­ma­ci­ja 

 

Dėmesio!                 

Visą parą veikia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro SOS numeris +370 679 61617, skirtas konsultuoti, patarti ir informuoti nukentėjusius nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, prostitucijos, seksualinės prievartos, pabėgusius nepilnamečius.                 

Šiuo numeriu skambinti kviečiami ir šeimų nariai, bet kokių tarnybų atstovai, įtariantis apie galimą išnaudojimo, smurto ar apgavystės atveją. Kovos su prekyba žmonėmis centro specialistų komanda – socialinė darbuotoja, psichologė ir teisininkas – pasiruošę padėti tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.                 

                  

Publikuota: 2023-11-28, https://www.alytausnaujienos.lt/pe-do-fi-li-ja-kal-tin-aly-taus-pedagogo-ape-lia-ci-nis-teis-mas-ne-tei-si-no