Straipsniai - 2014

LIETUVA (NE)SUBRENDO ŠIAURIETIŠKAM MODELIUI ("LZINIOS.LT", 2014-03-01)

Eu­ro­pos Par­la­men­tas (EP) pri­ėmė tei­siš­kai ne­įpa­rei­go­jan­čią re­zo­liu­ci­ją, ku­ria siū­lo ne­tai­ky­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pros­ti­tu­tėms. Su pros­ti­tu­ci­jos au­ko­mis dir­ban­tys ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai ti­ki­si, kad Sei­mas at­siž­velgs į šį siū­ly­mą. Ta­čiau kai ku­riems po­li­ti­kams ky­la klau­si­mas, ar mū­sų vi­suo­me­nė jau su­bren­du­si to­kiems po­ky­čiams.

EP nuo­mo­ne, veiks­min­giau­sia su pros­ti­tu­ci­ja ko­vo­ti pa­gal Šiau­rės ša­lių mo­de­lį. Jis nu­ma­to, kad bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė tai­ko­ma sek­sua­li­nių pa­slau­gų pir­kė­jams, o ne pros­ti­tu­tėms. Pros­ti­tu­ci­ja yra ver­ti­na­ma kaip žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mas.

Kaip pa­žy­mi eks­per­tai, Lie­tu­vo­je pros­ti­tu­ci­jos prob­le­ma yra la­bai opi. Įsta­ty­mai nu­ma­to, kad sek­sua­li­nių pa­slau­gų tei­kė­jams ir jų pir­kė­jams tai­ko­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė. Ta­čiau toks reg­la­men­ta­vi­mas to­li gra­žu ne­to­bu­las – pros­ti­tu­čių su­lai­ko­ma ir nu­bau­džia­ma ne­pa­ly­gin­ti dau­giau nei be­si­nau­do­jan­čių­jų jų pa­slau­go­mis.

Da­vė re­zul­ta­tų Švedijoje

Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lys pros­ti­tu­ci­jos prob­le­mą ver­ti­na ir spren­džia skir­tin­gai. Pa­vyz­džiui, kai kur ma­no­ma, kad pros­ti­tu­ci­ja yra tik vie­na iš dar­bo for­mų, o ge­riau­siai ja už­sii­man­čias mo­te­ris ga­li­ma ap­sau­go­ti pa­ge­ri­nant jų „dar­bo są­ly­gas“ ir pa­ver­tus pros­ti­tu­ci­ją „sek­sua­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mo“ pro­fe­si­ja. Pa­gal šį re­gu­lia­vi­mo mo­de­lį pros­ti­tu­ci­ja bei su­si­ju­si veik­la yra tei­sė­ta ir re­gu­liuo­ja­ma, o mo­te­rys ga­li lais­vai sam­dy­ti va­dy­bi­nin­kus, ku­rie taip pat ži­no­mi kaip są­va­dau­to­jai. Są­va­da­vi­mas yra tei­sė­tas Ny­der­lan­duo­se, Vo­kie­ti­jo­je, Aus­tri­jo­je ir Da­ni­jo­je. Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Pra­ncū­zi­jo­je ir Ai­ri­jo­je nu­ma­ty­ta vi­siš­ka ar­ba da­li­nė pros­ti­tu­ci­ja už­sii­man­čių as­me­nų bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė ar­ba to­kia at­sa­ko­my­bė nu­ma­ty­ta už tam ti­krą to­kių as­me­nų veik­lą, pa­vyz­džiui, siū­ly­mą­si.

Šve­di­jo­je, Suo­mi­jo­je ir ES ne­prik­lau­san­čio­je Nor­ve­gi­jo­je spren­džiant pros­ti­tu­ci­jos prob­le­mą tai­ko­mas va­di­na­ma­sis Šiau­rės ša­lių mo­de­lis. Ten pros­ti­tu­ci­ja ver­ti­na­ma kaip žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mas ir smur­to prieš mo­te­ris at­mai­na. Pa­vyz­džiui, Šve­di­jo­je nuo 1999 me­tų pros­ti­tu­ci­ja be­si­ver­čian­tys as­me­nys nė­ra bau­džia­mi, bet šių pa­slau­gų pir­ki­mas – kri­mi­na­li­zuo­tas. Ki­taip ta­riant, nu­si­kal­ti­mą da­ro per­kan­ty­sis sek­sua­li­nes pa­slau­gas, o ne tas, ku­ris jas tei­kia.

To­kia tvar­ka da­vė re­zul­ta­tų. Nu­ro­do­ma, kad da­bar Šve­di­jo­je pros­ti­tu­ci­ja už­sii­ma ge­ro­kai ma­žiau žmo­nių nei kai­my­nė­je Da­ni­jo­je, kur sek­sua­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mas yra tei­sė­tas ir kur yra ma­žiau gy­ven­to­jų. Įsi­ga­lio­jęs įsta­ty­mas tu­rė­jo įta­kos ir vie­šo­sios nuo­mo­nės pa­si­kei­ti­mui. 1996 me­tais 45 proc. mo­te­rų ir 20 proc. vy­rų pri­ta­rė tam, kad sek­sua­li­nes pa­slau­gas per­kan­tiems vy­rams bū­tų nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. 2008 me­tais tam pri­ta­rė 79 proc. mo­te­rų ir 60 proc. vy­rų. Be to Šve­di­jos po­li­ci­ja tvir­ti­na, kad Šiau­rės ša­lių mo­de­lis tu­rė­jo at­gra­so­mą­jį po­vei­kį pre­ky­bai žmo­nė­mis sek­sua­li­nio iš­nau­do­ji­mo tiks­lais.

Ge­riau­sia galimybė

Lie­tu­vos „Ca­ri­to” pro­jek­to „Pa­gal­ba pros­ti­tu­ci­jos ir pre­ky­bos žmo­nė­mis au­koms“ koor­di­na­to­rės Kris­ti­nos Mi­ši­nie­nės tei­gi­mu, pros­ti­tu­ci­ja yra la­bai rim­ta prob­le­ma. „Iš ti­krų­jų tai kles­ti ša­lia mū­sų, mū­sų ma­žo­je ša­ly­je“, – sa­kė ji.

To­kie so­cia­li­niai reiš­ki­niai kaip pros­ti­tu­ci­ja ne­tu­ri vie­nos prie­žas­ties. Pa­sak K.Mi­ši­nie­nės, skur­das, pa­klau­sa, ki­to­kio pa­si­rin­ki­mo ne­bu­vi­mas stu­mia tam ti­kras pa­žei­džia­mas žmo­nių gru­pes į ri­zi­kos zo­ną. Žmo­nių iš­nau­do­ji­mas pros­ti­tu­ci­jai yra ly­di­mas ki­tų nu­si­kal­ti­mų. No­rint, kad vi­suo­me­nė bū­tų svei­kes­nė, at­vi­res­nė, to­le­ran­tiš­kes­nė, bū­ti­na iš es­mės spręs­ti šią prob­le­mą.

Mū­sų ša­ly­je nu­ma­tant reg­la­men­ta­vi­mą, pa­gal ku­rį bau­džia­mi tiek sek­sua­li­nių pa­slau­gų tei­kė­jai, tiek pir­kė­jai, at­ro­dė, jog tai ge­ra iš­ei­tis ko­vo­jant su pros­ti­tu­ci­ja ir ją ma­ži­nant. Ta­čiau, K.Mi­ši­nie­nės nuo­mo­ne, pra­kti­ko­je įsta­ty­mas yra la­bai pra­stai tai­ko­mas. Anot jos, per me­tus nu­bau­džia­ma ge­ro­kai dau­giau pros­ti­tu­ci­ja be­si­ver­čian­čių as­me­nų nei jų klien­tų. „Šian­dien link­tu­me į tai, kad tas įsta­ty­mas nė­ra efek­ty­vus. Ko ge­ro, jis ir vals­ty­bės lė­šų nau­do­ja tuš­čiai, taip pat ne­už­ker­ta ke­lio ko­rup­ci­jai ir tu­ri ma­žai įta­kos pros­ti­tu­ci­jos reiš­ki­nio ma­ži­ni­mui. Įsta­ty­mas, bau­džian­tis pros­ti­tu­ci­ja be­si­ver­čian­čius as­me­nis, bū­ti­nai tu­ri bū­ti ly­di­mas so­cia­li­nio pa­slau­gų vys­ty­mo tiems, kas no­rė­tų pa­si­trauk­ti iš pros­ti­tu­ci­jos. Be ke­lių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų frag­men­tiš­kos pa­gal­bos, vals­ty­bė nie­ko ne­ga­li pa­siū­ly­ti no­rin­tiems iš­trūk­ti iš šio liū­no“, – ap­gai­les­ta­vo ji.

K.Mi­ši­nie­nė ma­no, kad Šiau­rės ša­lių mo­de­lis – ge­riau­sia, ką šian­dien ga­li­ma pa­siū­ly­ti vi­suo­me­nei. Nors mums iki Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bių vi­suo­me­nės iš­si­vys­ty­mo yra to­li, o žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mai nė­ra ver­ti­na­mi kaip itin svar­būs. „Tas mo­de­lis kal­ba apie tai, kad ne­ga­li­me nau­do­ti ki­tų žmo­nių, no­rė­da­mi pa­ten­kin­ti sa­vo po­rei­kius. Ma­nau, la­bai svar­bu ir tai, jog šis mo­de­lis siun­čia ži­nu­tę įvai­riems vi­suo­me­nės sluoks­niams ir vi­siems gy­ven­to­jams, kad ne­ga­li­ma pirk­ti ki­to žmo­gaus“, – pa­brė­žė ji.

Pros­ti­tu­čių su­lai­ko­ma dau­giau nei klientų

Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Vie­šo­sios tvar­kos val­dy­bos Eko­lo­gi­jos ir tei­sės pa­žei­di­mų pre­ven­ci­jos sky­riaus lai­ki­no­jo vir­ši­nin­ko Mi­ros­la­vo Pa­žu­sins­kio tei­gi­mu, ver­ti­ma­sis pros­ti­tu­ci­ja ar nau­do­ji­ma­sis to­kio­mis pa­slau­go­mis už­trau­kia bau­dą nuo 300 iki 500 li­tų. Jei­gu su­lai­ko­mas to­kia nuo­bau­da jau baus­tas žmo­gus, jam ga­li bū­ti tai­ko­ma bau­da nuo 500 iki 1 tūkst. li­tų ar­ba ad­mi­nis­tra­ci­nis areš­tas iki 30 par­ų.

Pa­sak M.Pa­žu­sins­kio, pros­ti­tu­čių su­lai­ko­ma ge­ro­kai dau­giau ne­gu jų klien­tų. Jo va­do­vau­ja­mas sky­rius sau­sio mė­ne­sį su­lai­kė 23 pros­ti­tu­ci­ja be­si­ver­čian­čias mo­te­ris. Per šį lai­ką ne­su­lai­ky­tas nė vie­nas pros­ti­tu­čių pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­tis as­muo. Esą la­bai su­nku įro­dy­ti sek­sua­li­nių pa­slau­gų pir­ki­mo fak­tą, nes jas tei­kian­čios mo­te­rys tei­gia, kad su jo­mis už­tik­ti vy­rai – jų vai­ki­nai. „Jos jo­kiais bū­dais ne­pa­sa­ko, kad tai yra žmo­gus, ku­ris su­mo­kė­jo už pa­slau­gą“, – aiš­ki­no M.Pa­žu­sins­kis. Su­lai­ky­ti pros­ti­tu­tes ge­ro­kai leng­viau – klien­tais ap­si­me­tu­siems par­ei­gū­nams pa­kan­ka su­si­tar­ti dėl ly­ti­nių san­ty­kių ir kai­nos, už­fik­suo­ti, kad mo­te­ris pa­pra­šo pi­ni­gų. „Pa­gal teis­mo pra­kti­ką to už­ten­ka, kad bū­tų ga­li­ma įro­dy­ti ver­ti­mą­si pros­ti­tu­ci­ja“, – sa­kė par­ei­gū­nas.

M.Pa­žu­sins­kis ne­siė­mė ver­tin­ti, ar da­bar­ti­nis tei­si­nis reg­la­men­ta­vi­mas yra ge­ras, ar ne­rei­kė­tų jo keis­ti. Anot jo, tai – po­li­ti­kų rei­ka­las, o po­li­ci­ja tik vyk­do įsta­ty­mus.

Po­žiū­ris tu­ri keistis

Pra­ėju­sią Sei­mo ka­den­ci­ją tuo­me­tis par­la­men­ta­ras Man­tas Va­raš­ka siū­lė pa­nai­kin­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už ver­ti­mą­si pros­ti­tu­ci­ja ir nu­ma­ty­ti griež­tes­nę at­sa­ko­my­bę są­va­dau­to­jams bei pre­kei­viams žmo­nė­mis. Ta­čiau šie siū­ly­mai taip ir ne­įgy­ven­din­ti.

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­ko Ju­liaus Sa­ba­taus­ko nuo­mo­ne, skan­di­na­viš­kas pros­ti­tu­ci­jos spren­di­mo mo­de­lis rei­ka­lau­ja vi­siš­kai pa­keis­ti mū­sų po­li­ti­kų ir vi­suo­me­nės po­žiū­rį į šią pikt­žaiz­dę. Jis pa­žy­mė­jo, kad di­džio­ji dau­gu­ma pros­ti­tu­ci­jos pa­slau­gų tei­kė­jų tuo už­sii­ma, nes dėl vie­no­kių ar ki­to­kių prie­žas­čių ir są­ly­gų yra pri­vers­ti tai da­ry­ti. „Ly­čių pra­sme pros­ti­tu­ci­ja dau­giau­sia už­sii­ma mo­te­rys. Tai reiš­kia, kad tu­ri keis­tis po­žiū­ris ir į mo­te­rį. Pros­ti­tu­ci­jos pa­slau­gas per­kan­tys žmo­nės no­ri iš­reikš­ti sa­vo do­mi­na­vi­mą, pa­ten­kin­ti ag­re­si­ją. Kar­tu tai yra pros­ti­tu­ci­ja už­sii­man­čio žmo­gaus men­ki­ni­mas“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

J.Sa­ba­taus­kas ma­no, kad EP re­zo­liu­ci­ją ver­ta aps­vars­ty­ti Sei­mo TTK. Anot jo, tu­rė­tu­me ar­tė­ti prie at­sa­ko­my­bės pa­nai­ki­ni­mo pros­ti­tu­ci­ja be­si­ver­čian­tiems as­me­nims ir siek­ti už­kirs­ti ke­lią to­kių pa­slau­gų pir­ki­mui. Ar pa­vyks ar­ti­miau­siu me­tu Lie­tu­vo­je įgy­ven­din­ti šiau­rie­tiš­ką mo­de­lį? Par­la­men­ta­ras lei­do su­pras­ti ma­nan­tis, kad vi­suo­me­nė to­kiems po­ky­čiams dar ne­pa­si­ren­gu­si. „Klau­sia­te, ar vi­suo­me­nė tam pri­bren­du­si? Ma­no klau­si­mas bū­tų ki­toks – kiek mū­sų vi­suo­me­nė su­bren­du­si to­kiam mąs­ty­mui, ku­ris yra Šiau­rės ša­ly­se ne tik šio­je sri­ty­je, bet aps­kri­tai?“ – klau­sė jis.


Roberta Tracevičiūtė


Publikuota 2014 m. kovo 1 d. www.lzinios.lt