Į vergystę pakliūva ir po fiktyvių santuokų ("skrastas.lt", 2013-01-11)

Lie­tu­vos „Ca­ri­to“ dar­buo­to­jos iš Ry­gos oro uos­to par­si­ve­žė jau­ną šiau­lie­tę. 
Dar­bo ir už­dar­bio Didžio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ieš­ko­ju­si mer­gi­na pa­te­ko į iš­nau­do­to­jų ran­kas ir bu­vo privers­ta ša­lį pa­lik­ti be lito ki­še­nė­je. 
Pa­na­ši ir iš Is­pa­ni­jos spruk­ti pri­vers­to jau­no vy­ro is­to­ri­ja.

Ne vien į dar­bo ar pro­sti­tu­ci­jos ver­gi­ją pa­ten­ka lai­mės sve­čio­se ša­ly­se ieš­kan­tys mū­sų tau­tie­čiai. Atsira­du­si ir nau­ja nu­si­kal­ti­mų for­ma – fik­ty­vios san­tuo­kos.

Są­ly­gos – ver­giš­kos

Dai­vai (var­das pa­keis­tas) skra­ju­čių, ku­rio­se bu­vo pra­šo­ma su­teik­ti pa­gal­bą vai­kams, iš­ne­šio­to­jos dar­bą Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je pa­siū­lė vie­na pa­žįs­ta­ma.
Į sve­čią ša­lį nu­vy­ku­si šiau­lie­tė ap­gy­ven­din­ta kar­tu su at­vy­kė­liais iš Af­ri­kos. Dirb­ti rei­kė­da­vo iki vėlumos. Va­ka­re, sam­di­niams su­grį­žus, pa­tal­pa bū­da­vo už­ra­ki­na­ma. Jo­kios ga­li­my­bės išei­ti, jo­kio laisvalaikio. Ry­te – vėl į dar­bą. Darb­da­vys al­gos ne­mo­kė­jo, men­kai mai­ti­no. At­vy­kė­liai, tarp ku­rių ir Dai­va, buvo įti­kin­ti, kad pa­bėg­ti neį­ma­no­ma, o, jei ir pa­vyk­tų, baig­tų­si blo­gai.
Dai­vai pa­vy­ko iš­si­lais­vin­ti ge­rų žmo­nių dė­ka. Ta­čiau gąs­di­ni­mai ir en­gi­mas su­gniuž­dė psichologiškai.
Be li­to iš ša­lies, ku­rio­je ti­kė­jo­si dirb­ti ir už­si­dirb­ti, su­grį­žu­si mer­gi­na Lie­tu­vos „Ca­ri­to“ pro­jek­to „Pagal­ba pro­sti­tu­ci­jos ir pre­ky­bos žmo­nė­mis au­koms“ so­cia­li­nių dar­buo­to­jų pa­de­da­ma da­bar ban­do at­si­ties­ti.

Na­mo – tie­siai iš plan­ta­ci­jos

Prieš ke­lis mė­ne­sius į Šiau­lius bu­vo par­skrai­din­tas vy­ras, į iš­nau­do­to­jų pink­les pa­te­kęs Is­pa­ni­jo­je. Šiau­lie­tis, kaip ir ne­ma­žai lie­tu­vių, šio­je ša­ly­je dir­bo apel­si­nų plan­ta­ci­jo­se. Dar­bo bū­ta sun­kaus, valandos il­gos, są­ly­gos – ver­giš­kos. Darb­da­vys al­gos ne­mo­kė­jo, die­nai numesda­vo ke­lioms cigaretėms. Mais­to trū­ko. Pra­ra­dęs vil­tį ir oru­mą šiau­lie­tis vie­ną die­ną ry­žo­si spru­kti tie­siai iš plantacijos. Mur­zi­nas, tik su šor­tais ir pa­lai­di­ne jis pa­trau­kė į Lie­tu­vos kon­su­la­tą.

Išp­rie­var­tau­ta ir par­duo­ta

22 me­tų šiau­lie­tei Ai­ri­jo­je bu­vo pa­siū­ly­ta už pi­ni­gus su­da­ry­ti fik­ty­vią san­tuo­ką – esą iš­te­kės, išsiskirs, o nau­dos bus abiem: jai – už­dar­bis, jam, Pa­kis­ta­no pi­lie­čiui, ga­li­my­bė gy­ven­ti Eu­ro­pos Sąjungo­je.
Iš pir­mo žvilgs­nio, at­ro­dy­tų, ne­sun­kiai už­dir­ba­mais pi­ni­gais su­si­gun­džiu­si šiau­lie­tė su­ti­ko susituokti. Ta­čiau Ai­ri­jo­je mer­gi­nos lau­kė nu­si­kal­tė­liai: ta­ria­ma­sis vy­ras iš­prie­var­ta­vo, ver­buo­to­jai ją ren­gė­si parduo­ti pro­sti­tu­ci­jai Vo­kie­ti­jo­je. At­si­tik­ti­nai šiau­lie­tė su­si­sie­kė su Lie­tu­va, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pastango­mis ji su­grą­žin­ta na­mo.

Dėl šio in­ci­den­to Ai­ri­jo­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, bet, pri­trū­kus įro­dy­mų (Ai­ri­jo­je tai dažniausias mo­ty­vas pre­ky­bos žmo­nė­mis by­lo­se), jis bu­vo nu­trauk­tas.

Iš­nau­do­ja­mi ir vai­kai
 
Ma­ry­tė Pui­do­kie­nė, „Ca­ri­to“ koor­di­na­to­rė Šiau­lių re­gio­ne, tei­gia, kad į iš­nau­do­to­jų pink­les pa­puo­la ne vien mo­te­rys, bet ir vy­rai, taip pat ne­pil­na­me­čiai. Iš­nau­do­ja­mi la­biau­siai psi­cho­lo­giš­kai ir ekonomiš­kai pa­žei­džia­mi žmo­nės. 
„Ver­gys­tei iš­ve­ža­mi vai­kai, paaug­liai, – ak­cen­ta­vo M. Pui­do­kie­nė. – Pri­ver­čia­mi vog­ti ar vyk­dy­ti ki­tus nu­si­kal­ti­mus, ar el­ge­tau­ti.“
Tai, jog žmo­nės iš­nau­do­ja­mi, koor­di­na­to­rės nuo­mo­ne, „pa­si­tar­na­vo“ ir eko­no­mi­nė kri­zė, paskatinusi gy­ven­to­jus ieš­ko­ti dar­bo už­sie­ny­je ir dirb­ti bet ko­kio­mis są­ly­go­mis. M. Pui­do­kie­nė pa­ste­bė­ju­si, kad nu­ken­tė­ję daž­nai ne­sup­ran­ta, kad prieš juos įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas. Au­kos (daž­niau vy­rai) gė­di­ja­si kreip­tis pa­gal­bos, ven­gia pa­sa­ko­ti, kaip su jo­mis že­mi­nan­čiai bu­vo pa­sielg­ta, dėl vis­ko lin­ku­sios kaltin­ti sa­ve.

„Nu­ken­tė­ju­sie­ji iš­gąs­din­ti, įbau­gin­ti, ne­no­ri kreip­tis į po­li­ci­ją, – kal­bė­jo „Ca­ri­to“ dar­buo­to­ja. – Jie netu­ri ga­ran­ti­jų, kad gaus pa­gal­bą. Kal­bė­ti, de­ja, ven­gia ir au­kų ar­ti­mie­ji. Jiems taip pat gė­da.“
„Ca­ri­tas“ Šiau­liuo­se šie­met pa­gal­bą su­tei­kė 20-čiai as­me­nų, nu­ken­tė­ju­sių nuo pre­ky­bos žmo­nė­mis.

Su­si­tuok­ti fik­ty­viai

Pas­ta­rai­siais me­tais spar­čiai plin­ta fik­ty­vios ve­dy­bos. Vei­kia­ma to­kiu prin­ci­pu: nu­si­kal­tė­liai, organizuojan­tys san­tuo­kas su Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­tė­mis, ren­ka­si so­cia­liai pa­žei­džia­mas mo­te­ris, jas ver­buo­da­mi nau­do­ja ap­gau­lę, ne­re­tai gra­si­na fi­ziš­kai susi­do­ro­ti. Ar­ba joms pa­ža­da­ma už­tik­rin­ta atei­tis mai­nais į ve­dy­bas su tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiu, ku­ris po san­tuo­kos įgy­tų tei­sę lik­ti Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Šie pa­ža­dai daž­niau­siai iš­ga­ruo­ja vos su­si­tuo­kus.

Su­da­riu­sios fik­ty­vią san­tuo­ką mer­gi­nos įtrau­kia­mos į pro­sti­tu­ci­ją, ne­beat­gau­na do­ku­men­tų, tam­pa ban­kų sko­li­nin­kė­mis dėl „su­tuok­ti­nių“ sko­lų. „Nors fik­ty­vi san­tuo­ka Lie­tu­vos Res­pub­li­kos baudžiama­ja­me ko­dek­se ne­pri­pa­žįs­ta­ma kaip pre­ky­ba žmo­nė­mis, mes ma­to­me tuos pa­čius, kaip ir pro­sti­tu­ci­jos, dar­bo ver­go­vės aukų ver­ba­vi­mo, išnaudoji­mo me­cha­niz­mus. Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gos tu­rė­tų griež­čiau rei­ka­lau­ti at­sa­ko­my­bės iš to­kio „vers­lo“ or­ga­ni­za­to­rių“, – sa­kė Lie­tu­vos „Ca­ri­tas“ pro­jek­to „Pa­gal­ba pro­sti­tu­ci­jos ir pre­ky­bos žmo­nė­mis au­koms“ koor­di­na­to­rė Kris­ti­na Mi­ši­nie­nė.

Tuok­tu­vių liu­dy­to­jai – nu­si­kal­tė­liai
 
Šiau­liuo­se vy­ko Lie­tu­vos „Ca­ri­tas“ ir Lat­vi­jos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Dro­sa Ma­ja“ ("Sau­gi pa­sto­gė") su­reng­tas se­mi­na­ras „Fik­ty­vios ve­dy­bos ES – nau­ja pre­ky­bos žmo­nė­mis for­ma“.
Ren­gi­nio me­tu Šiau­lių ap­skri­ties ir Ry­gos (Lat­vi­ja) po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, teisinin­kai da­li­jo­si pa­tir­ti­mi tei­kiant pa­gal­bą Lat­vi­jos, Lie­tu­vos pi­lie­tėms, įtrauk­toms į pri­vers­ti­nes santuo­kas, ne­re­tai sek­sua­li­nio iš­nau­do­ji­mo tiks­lais.

Lat­vi­jos „Dro­sa Ma­ja“ or­ga­ni­za­ci­ja pa­sta­rai­siais me­tais su­tei­kė pa­gal­bą ne vie­nai už­sie­ny­je fik­ty­vią san­tuo­ką su tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiais prie­var­ta su­da­riu­siai mo­te­riai.
„Ste­bint to­kias san­tuo­kas, ne­sun­ku pa­ma­ty­ti, kad, nors jau­ni­kis ki­tas, liu­dy­to­jai – daž­niau­siai tie patys, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Dro­sa Ma­ja“ at­sto­vė Sand­ra Zalc­ma­ne. – Tai gru­puo­čių na­riai, ku­rie or­ga­ni­zuo­ja nu­si­kal­ti­mą, siek­da­mi nau­dos.“ Anot lat­vių, ne­ma­žai fik­ty­vių santuo­kų su eu­ro­pie­tė­mis tre­čių­jų ša­lių at­sto­vai, siek­da­mi įgy­ti tei­sę gy­ven­ti Eu­ro­pos Są­jun­go­je, sudaro Ai­ri­jo­je.

Pagal šios šalies įstatymus pora santuokoje turi išgyventi ketverius metus ir tik tuomet įgija teisę paduoti dokumentus skyryboms. Tie metai ne vienai prievarta užverbuotai merginai tampa vergystės, psichologinio bei seksualinio išnaudojimo metais.


Edita Karlelienė

Publikuota 2013 m. sausio 11 d. www.skrastas.lt

 

Straipsniai

2015 M. VIEŠOS PASKAITOS-DISKUSIJOS „PROSTITUCIJA IŠ ARČIAU“ ŠALIES BIBLIOTEKOSE JAV ambasados iniciatyvos Lietuvoje prieš prekybą žmonėmis
  • I istorija

    Mane, trijų mėnesių kūdikį, paliko mama... užaugau vaikų globos namuose... įstojau mokytis, tačiau studijoms labai trūko pinigų... pažįstamas vaikinas pasiūlė vasarą išvažiuoti į Ispaniją padirbėti, sakė reikės skinti apelsinus, darbas nesunkus ir užsidirbsiu pinigų studijoms...kai atvažiavome, man pasakė, jog pamirščiau apelsinus - turėsiu dirbti prostitute... buvau parduota... verkiau, nesutikau... tada mane mušdavo, daužydavo, pririšdavo prie lovos ir prievartaudavo...
  • II istorija

    Gyvenau kaime su mama, jos sugyventiniu ir broliais... trylikos metų mane išprievartavo patėvis... pasakiau mamai, bet ji manimi netikėjo... man buvo labai skaudu... po trijų metų išvažiavau mokytis siuvėjos specialybės, susiradau draugę... ji pasiūlė važiuoti pailsėti į Vokietiją... apsidžiaugiau, nes niekada nebuvau užsienyje... Vokietijoje mane uždarė į kambarį ir pasakė, jog vakare ateis vyras ir turėsiu viską daryti, ko jis norės... aš verkiau ir galvojau, jog noriu mirti... ašaros nepadėjo, turėjau tapti prostitute...